Regulamin


Regulamin

 

Regulamin serwisu MOTOEXPORT.PL dla Klientów Biznesowych

1. Postanowienia wstępne 1.1.Regulamin określa zasady świadczenia przez AG - GALLADO SHIPPING POLSKA na rzecz użytkowników Internetu, będących przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną Pojazdów samochodowych lub usług z zakresu motoryzacji, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie motoexport.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu motoexport.pl

1.2.Serwis motoexport.pl dostępny jest na stronie internetowej www.motoexport.pl Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu motoexport.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

2. Definicje 2.1.Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio: 2.1.1.AG - GALLADO  SHIPPING  POLSKA - właściciel serwisu MOTOEXPORT.PL, zarejestrowany w Ługówka, 05-530 Góra Kalwaria, Ługówka 11A, NIP: 1231252239, REGON: 146712204 2.1.2.Serwis MOTOEXPORT.PL - wielojęzyczny internetowy serwis z ogłoszeniami i usługami motoryzacyjnymi, dostępny w domenie internetowej motoexport.pl, zwany dalej Usługodawcą. 2.1.3.Użytkownik - Dealer, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu motoexport.pl w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie handlu Pojazdami samochodowymi lub świadcząca usługi z zakresu motoryzacji. 2.1.4.Dealer - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Pojazdami, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce (znajdujące się pod wskazanym adresem), w którym oferuje do sprzedaży Pojazdy jako ich właściciel lub komisant i który zawarł z AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie motoexport.pl oraz korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu motoexport.pl

2.1.5.Konto Dealera - konto utworzone w Serwisie motoexport.pl na rzecz Dealera, umożliwiające korzystanie z Serwisu motoexport.pl i gromadzące informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu motoexport.pl. Dostęp do Konta zapewnia Dealerowi podany przez niego samego niepowtarzalny adres           e-mail/login i hasło. Do Konta Dealera może być przypisany tylko i wyłącznie jeden adres e-mail. 2.1.6.Dane Dealera - informacje dotyczące nazwy firmy, jej adresu, danych rejestracyjnych (NIP, REGON, KRS, itp.), itp.. Dealer oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane dotyczące Dealera są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 2.1.7.Strona Dealera - przypisana do Konta Dealera strona internetowa utworzona w domenie motoexport.pl, służąca do prezentacji wszystkich Ogłoszeń Dealera. 2.1.8.Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu, usługi z zakresu motoryzacji, zamieszczane w Serwisie motoexport.pl, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 2.1.9.Cennik - zestawienie ustalanych przez AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu motoexport.pl, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych Dealerom Pakietów Basic, Premium oraz VIP (dalej ’’Pakiet’’). Każdy z wymienionych Pakietów zawiera określoną ilość oraz cenę Ogłoszeń, a także odmienne funkcjonalności dostępne w ramach Ogłoszeń. 2.1.10.Pojazd - pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowla- na lub rolnicza, które zgodnie  z decyzją AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA mogą  być przedmio- tem Ogłoszenia w Serwisie motoexport.pl 2.1.11.Usługa Motoryzacyjna - działalność w zakresie motoryzacji służąca do zaspokojenia potrzeb konsumenta. 2.1.12.Regulamin - niniejszy Regulamin.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu 3.1.Ogłoszenie   pochodzi   od   Użytkownika   (w  tym Dealera),  a  jego   treść   ustala   on samodzielnie.

3.2.Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu. W czasie emisji Ogłoszenia Dealer nie ma możliwości zamiany Pojazdu będącego jego przedmiotem na inny Pojazd. Jednocześnie ten sam Pojazd w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.

3.3.Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. W pole ’’cena” w formularzu zabronione jest umieszczanie kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych.

3.4.Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Pojazdu.

3.5.Podstawowy   czas   emisji  Ogłoszenia  w   Serwisie  motoexport.pl   wynosi 30 dni.

3.6.Zabrania się dodawania Ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją.

3.7.Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, a zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaż Pojazdu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.

3.8.Zdjęcia dodane przez Dealera do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Pojazd  będący przedmiotem Ogłoszenia. Zdjęcia dodawane przez Dealera do Ogłoszenia nie mogą zawierać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów, numerów komunikatorów internetowych lub znaków wodnych lub innych oznaczeń identyfikujących Dealera.

3.9.Dealer ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym YouTube (na warunkach  korzystania  określonych  w  ramach  serwisu yotube.com), które stanowić będzie wizualizację Pojazdu stanowiącego przedmiot Ogłoszenia (dalej ’’Wideo”). Wideo może zostać dodane przez Użytkownika wyłącznie w oznaczonym do tego polu, niedozwolone zatem jest zamieszczanie Wideo w polu opisu Pojazdu. Niedopuszczalne są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Pojazdu (m.in. adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę).

3.10.Dealera jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez Dealerów treści.

3.11.Pobieranie, wykorzystywanie bądź rozpowszechnianie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu motoexport.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody AG - GALLADO SHIPPING POLSKA i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów AG - GALLADO SHIPPING POLSKA oraz Dealerów.

3.12.Zabronione jest przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie motoexport.pl a także udostępnianie ich osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania bez zgody AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA oznaczeń Serwisu motoexport.pl (w szczególności charakterystycznych elementów grafiki).

3.13.Dealer upoważnia AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie motoexport.pl w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.

3.14.Umieszczenie przez Dealera Ogłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na ulokowanie reklamy na każdej stronie Jego Ogłoszenia.

4. Zawarcie umowy 4.1.Zawarcie  umowy przez Dealera  w  przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga    spełnienia przez niego poniżej wymienionych warunków: a) akceptacji treści Regulaminu, w tym wyboru Pakietu, b) braku    zastrzeżeń    w    związku   z   weryfikacją   danych   Dealera   dokonanej    przez    AG - GALLADO  SHIPPING POLSKA.

4.2.AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA może uzależnić dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu motoexport.pl od przesłania przez Dealera na adres AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA dokumentów, które potwierdzą dane Dealera umieszczone przez niego samego na      Koncie Dealera.

4.3.Dealer jest  zobowiązany do aktualizowania  swoich danych  teleadresowych,  zawartych na Koncie Dealera.

4.4.Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu zgody           AG -GALLADO SHIPPING  POLSKA.

4.5.Przy braku wyboru przez Dealera rodzaju Pakietu, domyślnym Pakietem jest pakiet VIP.

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Dealera 5.1.AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA  świadczyusługi   polegające  na  udostępnieniu   Dealerom możliwości: a) publikowania strony Dealera, b) stałej emisji Ogłoszeń w  Serwisie motoexport.pl, c) edycji treści Ogłoszeń zamieszczonych przez Dealera.

5.2.Wypełniając formularz dostępny na stronie Serwisu motoexport.pl, Dealer zobligowany jest do jego uzupełnienia co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu motoexport.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej osoby trzeciej, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.

5.3.Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe spowoduje brak możliwości zamieszczenia Ogłoszenia.

5.4.Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu oraz pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza Ogłoszenia.

6. Promowanie ogłoszeń 6.1.Serwis motoexport.pl dodatkowo umożliwia Dealerowi opcje promowania zamieszczonego Ogłoszenia. Opcje Promowania Ogłoszenia oraz związane z nimi opłaty zawarte są odpowiednio w Załączniku numer 2 do niniejszego Regulaminu (’’Opcje Promowania Ogłoszeń’’) oraz w Załączniku numer 1 punkt 2 (’’Cennik’’) do niniejszego Regulaminu.

6.2.Zakres i warunki świadczenia niektórych Opcji Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Dealera mogą zostać sformułowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Dealera jest akceptacja właściwego regulaminu.

7. Zasady odpowiedzialności 7.1.AG - GALLADO SHIPPING POLSKA umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, czasowego zawieszenia emisji Ogłoszenia bądź jego całkowitego usunięcia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym Dealer niezwłocznie zostanie poinformowany.

7.2.AG - GALLADO SHIPPING POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Dealera umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Dealera oraz osoby trzeciej, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. AG - GALLADO SHIPPING POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Dealera, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

7.3.Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Dealera lub podanie informacji wprowadzających w błąd jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące AG - GALLADO SHIPPING POLSKA lub innych podmiotów, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż AG - GALLADO SHIPPING POLSKA. Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Pojazdu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te, które stanowią przedmiot Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez AG - GALLADO SHIPPING POLSKA stosownych działań, w tym usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu motoexport.pl i blokadą Konta Dealera. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Dealerowi nie przysługuje zwrot pieniędzy odpowiadający proporcjonalnej wartości danego ogłoszenia do wartości Pakietu.

7.4.Ponadto   AG - GALLADO SHIPPING POLSKA nie ponosi odpowiedzialności  za:     a) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,   b) składane  przez Dealera  oświadczenia  drugiej  stronie  transakcji,      c) realizację   obowiązków    wynikających   z   rękojmi   i   gwarancji   dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, d) działanie    systemów     teleinformatycznych   lub   urządzeń     niezależnych    od   AG - GALLADO SHIPPING POLSKA, e) działanie siły wyższej.

7.5.Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu motoexport.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych   AG - GALLADO SHIPPING POLSKA lub Dealerów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

7.6.Logo:

7.6.1.Logo powinno stanowić  oznaczenie  firmy,  na  którą  zarejestrowane  jest  konto.  

7.6.2.Dealer, przez dodanie logo, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.

7.6.3.Zabronione   jest:    wykorzystywanie logo i    wizerunku    innej    firmy,    zamieszczanie  w logo treści powszechnie uznanych za obraźliwe, dodawanie w logo ramek, danych kontaktowych (m.in. adresu e-mail, numeru telefonu, adresu www), 

umieszczanie w logo zdjęć miejsca działalności gospodarczej Dealera (placu z samochodami), pojazdów, osób, rzeczy.

7.6.4.Logo nie może być używane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych punktów, AG - GALLADO SHIPPING POLSKA zastrzega sobie prawo do usunięcia logo lub do rozwiązania umowy.

8. Opłaty 8.1.Usługi  świadczone w ramach Serwisu  motoexport.pl  na  rzecz  Dealerów  są objęte Pakietem zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik numer 1 do nieniej- szego Regulaminu.

8.2.Wysokość opłaty ustalana jest według wybranego przez Dealera Pakietu.

8.3.Warunki płatności: Możliwe jest tylko i wyłącznie  dokonywanie  przez Dealera  przedpłat  tytułem  korzystania z usług Serwisu motoexport.pl. Faktury wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszczonych na Koncie Dealera. Zmiana danych do faktury odbywa się poprzez wpowadzenie przez Dealera zmian na Jego Koncie

8.4.Faktury za usługi świadczone w ramach Serwisu motoexport.pl wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na adres mail Dealera. Dealer ma możliwość wycofania zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach konta, co będzie skutkowało otrzymywaniem faktur papierowych.

8.5.Sposoby płatności: Serwis motoexport.pl oferuje niżej wymienione sposoby płatności: 

8.5.1.Pay U:

a) płatność kartą kredytową - po wybraniu tej opcji, Dealer poproszony zostanie  o wypełnienie formularza (podanie danych karty kredytowej) b) szybki przelew bankowy - Dealer wybiera swój bank z listy, a następnie zostaje przekierowany na stronę banku i poproszony o zalogowanie się. Dane do przelewu zostaną uzupełnione automatycznie. c) Google pay.

 

9. Prywatność i poufność

9.1.AG - GALLADO SHIPPING POLSKA zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników/Dealerów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik numer 3 do niniejszego Regulaminu.

9.2.Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

9.3.Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń oraz o zawartych w ramach Serwisu motoexport.pl umowach.

10. Postępowanie reklamacyjne

10.1.Użytkownik ma prawo zgłosić reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez AG - GALLADO SHIPPING POLSKA usług świadczonych w ramach Serwisu motoexport.pl, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu motoexport.pl, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.

10.2.Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: info@motoexport.pl i tytułując mail ”Reklamacja’’.

10.3.Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres  korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

10.4.Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

10.5.Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, AG - GALLADO SHIPPING POLSKA zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym terminie.

10.6.Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, AG - GALLADO SHIPPING POLSKA zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

10.7.O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji.

10.8.Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

11. Asystenci Zakupu MOTOEXPORT.PL. AG - GALLADO SHIPPING POLSKA, aby zminimalizować bariery językowe, międzynarodowe dystanse oraz w trosce o transfery pieniężne między kupującym a sprzedającym podczas transakcji na www.motoexport.pl wprowadził serwis Asystenci Zakupu motoexport.pl, dzięki któremu kupujący mogą dokonywać zakupu Pojazdu w zaciszu domowym, bez wychodzenia z domu, od każdego sprzedającego na www.motoexport.pl

11.1.Asystenci Zakupu MOTOEXPORT.PL, działający w imieniu i na rzecz zainteresowanego nabywcy, zawsze kontaktują się ze sprzedającym tylko i wyłącznie telefonicznie.

11.2.OSTRZEŻENIE:

11.2.a) W sytuacji gdy sprzedający otrzymał wiadomość e-mail sygnowaną MOTOEXPORT.PL lub AG - GALLADO SHIPPING  POLSKA, z prośbą o udzielenie informacji na temat pojazdu lub zawierającą opis sposobu finalizacji transakcji i odbioru pojazdu musi być świadomy, iż jest to fałszywy e-mail i próba oszustwa, a nawet kradzieży pojazdu. Każde takie zdarzenie winno być niezwłocznie zgłoszone                      AG - GALLADO SHIPPING POLSKA drogą elektroniczną na adres: info@motoexport.pl

AG - GALLADO SHIPPING POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek zignorowania OSTRZEŻENIA wyszczególnionego w punkcie 11.2.a) niniejszego Regulaminu.

11.3.Asystenci zakupu MOTOEXPORT.PL kontaktują się telefonicznie z Użytkownikiem /Dealerem celem poinformowania go o: -zakresie oględzin pojazdu, -ustaleniu miejsca oględzin pojazdu, -ustaleniu terminu spotkania, -danych osobowych Asystenta Zakupu MOTOEXPORT.PL (imię,  nazwisko, numer  i  seria dowodu tożsamości).

Obowiązkiem Użytkownika/Dealera, przed powierzeniem Asystentowi Zakupu MOTOEXPORT.PL Pojazdu, sfinalizowaniem transakcji, itp., w pierwszej kolejności jest potwierdzenie tożsamości Asystenta Zakupu MOTOEXPORT.PL

11.4.Asystent Zakupu MOTOEXPORT.PL nie ma prawa być kierowcą pojazdu, który będzie poddany oględzinom. AG - GALLADO SHIPPING POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek prowadzenia pojazdu przez Asystenta Zakupu MOTOEXPORT.PL

11.5.Użytkownik/Dealer zobowiązany jest do wydania kompletu dokumentów (dowód rejestracyjny, faktura lub umowa kupna-sprzedaży, karta pojazdu – jeśli została wydana, itp.) oraz kluczyków do Pojazdu tylko i wyłącznie po otrzymaniu od Asystenta 

Zakupu MOTOEXPORT.PL należnej kwoty w gotówce bądź tylko i wyłącznie po potwierdzeniu zaksięgowania przelewu na swoim koncie.

11.6.Pojazd zakupione u Autoryzowanego Dealera zwolnione są z oględzin.

12. Dezaktywacja Ogłoszeń 12.1. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 60 dni od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.

12.2. W przypadku zakończenia emisji Ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji, 30 dni, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji.

13. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie 13.1.Świadczenie usług w ramach Serwisu MOTOEXPORT.PL ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (AG - GALLADO SHIPPING POLSKA lub Użytkownik/Dealer) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Użytkownik/Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adresm e-mail: info@gallado.eu

13.2.AG - GALLADO SHIPPING POLSKA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem/Dealerem, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.

13.3.W przypadku gdy umowa zostanie rozwiązana przez AG - GALLADO SHIPPING POLSKA wskutek nieprzestrzegania przez Użytkownika/Dealera postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik/Dealer nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie MOTOEXPORT.PL bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody  AG - GALLADO SHIPPING POLSKA.

13.4.Jeżeli Użytkownik/Dealer zalega z jakąkolwiek płatnością wobec  AG - GALLADO SHIPPING POLSKA z tytułu umowy, AG - GALLADO SHIPPING POLSKA zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownikowi/Dealerowi możliwości dalszego wystawiania Ogłoszeń także na innych kontach, jak również ma prawo do odmowy rejestracji kolejnych kont przez Dealera.

14. Zmiany Regulaminu 14.1.Regulamin, w tym Cennik, może ulec zmianie. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Dealer zostanie poinformowany przez umieszczenie przez 

Usługodawcę na stronie Serwisu MOTOEXPORT.PL wiadomości o zmianie Regulaminu, a także drogą elektroniczną.

14.2.Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

14.3.Użytkownik/Dealer logując się w Serwisie MOTOEXPORT.PL po raz pierwszy, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, powiadomiony zostanie o zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się również automatyczne zlecenie przez Użytkownika/Dealera wykonania usługi w Serwisie MOTOEXPORT.PL, nawet gdyby odbyło się bez jego logowania.

14.4.W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Dealer zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie AG - GALLADO SHIPPING POLSKA w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: info@motoexport.pl

15. Postanowienia końcowe 15.1.Użytkownik/Dealer zleca AG - GALLADO SHIPPING POLSKA publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w innych mediach, takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. AG - GALLADO SHIPPING POLSKA może umieścić na zdjęciach przedstawiających Pojazd znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Serwisu motoexport.pl w celu zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

15.2.Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Dealerem a AG - GALLADO SHIPPING POLSKA, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu motoexport.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

15.3.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu motoexport.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

15.4.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki:

 Załącznik numer 1 Cennik,  Załącznik numer 2 Opcje Promowania Ogłoszeń.

Załącznik numer 1 1.Cennik pakietów:

PAKIET BASIC: OPŁATA JEDNORAZOWA: 15,99 PLN 

CZAS EMISJI: 30 dni

PAKIET PREMIUM: OPŁATA JEDNORAZOWA: 19,99 PLN 

CZAS EMISJI: 30 dni

PAKIET VIP: OPŁATA JEDNORAZOWA: 24,99 PLN 

CZAS EMISJI: 30 dni

2. Cennik dodatkowo płatnych Opcji Promowania Ogłoszeń:

Opcja Promowania Ogłoszeń dotyczy tylko Pakietu Premium oraz Pakietu VIP

Załącznik numer 2 : Opcje Promowania Ogłoszeń 

1.Serwis   MOTOEXPORT.PL umożliwia   Użytkownikowi/Dealerowi   skorzystanie  z niżej wymienionych Opcji Promowania Ogłoszeń: a) Podświetlenie na liście b) Promowanie na początku listy c) Promowanie na stronie głównej

2.Pojedyncza aktywacja każdej z opcji opisanych w punkcie 1. powyżej dotyczy jednego, wybranego przez Użytkownika/Dealera Ogłoszenia.

• Opcja Podświetlenie na liście powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania w postaci ze zmienionym kolorem tła w odróżnieniu do Ogłoszeń nie promowanych w ten sposób.

• Opcja Promowanie na początku listy powoduje, że objęte nią Ogłoszenie wyświetlane jest na liście wyników wyszukiwania przed wszystkimi innymi Ogłoszeniami, które nie są promowane w ten sposób. Opcja widoczna wyłącznie dla Użytkowników przeglądających listę wyników wyszukiwania wg wyboru sortowania domyślnego ’od najnowszych”. Użytkownik przeglądający listę wyników wyszukiwania w każdym momencie może samodzielnie zmienić kryterium sortowania listy. Ogłoszenia z aktywną opcją Promowanie na początku listy są dodatkowe oznaczone purpurowym paskiem ’’Wyróżnione’’.

• Opcja Promowanie na stronie głównej powoduje, że objęte nią Ogłoszenie umieszczone jest na stronie głównej Serwisu MOTOEXPORT.PL. Jednocześnie w ten sposób prezentowane są 4 Ogłoszenia. Plansze z Ogłoszeniami zmieniają się cyklicznie.

• Użytkownik/Dealer aby skorzystać z oferty Opcji Promowania Ogłoszeń, o których mowa w Załączniku numer 2 punkt 1, winien samodzielnie dokonać wybranych przez siebie opcji w Serwisie MOTOEXPORT.PL