Polityka plików "cookies"


Polityka plików "cookies"

 

 

Pliki cookies

3.1.Pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, Administrator może gromadzić w ramach Serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies czy piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie(np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka (’’cookies’’)to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika.Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie)piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. Ponadto Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają regulacjom polityki prywatności przyjętym przez te podmioty.

3.2.Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa w punkcie 3.1. powyżej za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi.

3.3.Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika,które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Administrator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka ’’stałe’’, jak i’’sesyjne’’. Ciasteczka ’’stałe’’ przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka ’’sesyjne’’ są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

3.4.Użytkownik może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych w postaci ’’cookies’’ za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi.

3.5.Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcy reklam gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityki prywatności przyjętym przez te podmioty.

4.Wykorzystanie zgromadzonych danych

4.1.Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w celach:

4.1.1.zapewniania obsługi Użytkownika (w tym zakładanie i zarządzanie kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych),

4.1.2.egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczania oszustw i nadużyć,

4.1.3.kontaktowania się z Użytkownikiem, m.in. w ramach świadczenia usług, w celach związanych z działaniami marketingowymi, głównie poprzez e-mail oraz telefon,

4.1.4.monitorowania aktywności Użytkowników (np. wyszukiwane słowa kluczowe,zamieszczane Ogłoszenia),

4.1.5.przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług

4.1.6.statystycznych.

4.2.Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

5.Udostępnianie danych

5.1.W przypadkach zainteresowania Ogłoszeniem, Administrator będzie udostępniać dane osobowe Użytkownika innym użytkownikom, aby umożliwić im nawiązanie kontaktu.

5.2.Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników.Administrator ma jednak prawo do:

-udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa,

-korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.

5.3.W ramach niniejszej Polityki Prywatności, Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać oraz nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nabywcę celem zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.

5.4.Administrator może udostępniać dane, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu m.in. lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis.

6.Metody kontroli po stronie Użytkownika

6.1.Użytkownicy,którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych.Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika poprzez zalogowanie się do Konta na stronie internetowej Serwisu.

6.2.Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

6.3.Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox,Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików ’’cookies’’systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików ’’cookies’’ w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane)w niektórych przypadkach może skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.

6.4.W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej już zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.Bezpieczeństwo

7.1.Zbierane przez ’’Administratora’’ dane chronione są poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieupoważnionych i ich nieupoważnionym wykorzystaniem,przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty mające powiązania z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez ’’Administratora’’wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

8.Zmiana postanowień

8.1.W sytuacji zachodzącej konieczności ’’Administrator’’ może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku postanowienia Regulaminu dotyczące jego zmiany stosuje się odpowiednio.

9.Dane kontaktowe

9.1.Zapytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail:info@motoexport.pl